Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy gäller för hela Blentagruppen och för oss är kvalitet ett viktigt och prioriterat område. Kvalitetsmål är fastställda och de verkar för en hållbar utveckling genom att arbeta med ständiga förbättringar inom alla led i verksamheten. Det är koncernledningen som är ansvarig för att kvalitetspolicyn blir förstådd och implementerad i organisationen.

 • Vi har alla del i ansvaret att våra kunder får förväntad kvalitet, såväl externt som internt och detta kräver att företagskulturen präglas av vår gemensamma värdegrund.
 • Vi ska främja och uppmuntra medvetenheten om bra kvalitet hos samtliga medarbetare genom utbildning och information, varje anställd ska vara medveten om hur den egna aktiviteten påverkar efterföljande led.
 • Vi är lyhörda för våra kunders och konsumenters krav och önskemål men även övriga intressenter som påverkar kvaliteten och som ställer krav på oss som företag.
 • Vi ska efterleva lagar och förordningar samt andra krav som företaget berörs av.
 • Vårt kvalitetsarbete ska vara vägledande och vägas in i alla strategiska beslut på olika nivåer i företaget, detta för att minimera kvalitetsbrister.

 

Vår kvalitetspolicy kommuniceras externt via våra hemsidor och ska öppet kommunicera frågor som berör kvalitetsarbetet gentemot externa och interna intressenter.

Version: 2023-08-21

Livsmedelssäkerhetspolicy

Vår livsmedelssäkerhetspolicy gäller för hela Blentagruppen och för oss är det ett viktigt och prioriterat område. Övergripande och mätbara mål är fastställda och de verkar för att bibehålla och förbättra våra produkters säkerhet och kvalitet. Målen skall bidra till en hållbar utveckling genom att arbeta med ständiga förbättringar för så väl ledningssystemet för kvalitet -och livsmedelssäkerhet samt övriga led inom verksamheten. Det är koncernledningen som är ansvarig för att livsmedelssäkerhetspolicyn blir förstådd och implementerad i organisationen.

 • Våra produkter och varumärken står för nyskapande och tradition. Produkterna ska uppfylla ställda krav på kvalitet, säkerhet och äkthet genom lag, förordning och myndigheters föreskrifter samt krav från kunder, konsumenter och övriga intressenter.
 • För Blentagruppen är livsmedelssäkerhet en fråga om engagemang hos våra medarbetare. För ständig förbättring av vår kultur för livsmedelssäkerhet och kvalitet finns mål med handlingsplan upprättad.
 • Vi främjar och uppmuntrar medvetenheten om livsmedelssäkerhet hos samtliga medarbetare genom utbildning och information, varje anställd ska ha rätt kompetens om den egna aktivitetens betydelse för livsmedelssäkerhet och produktens kvalitet.
 • Vi ska efterleva lagar och förordningar samt andra krav som företaget berörs av.
 • Vårt arbete med livsmedelssäkerhet ska vara vägledande och vägas in i alla strategiska beslut på olika nivåer i företaget, detta för att minimera livsmedelsäkerhets- och kvalitetsbrister.
 • Vår livsmedelssäkerhetspolicy kommuniceras externt via våra hemsidor och ska öppet kommunicera frågor som berör livsmedelssäkerheten gentemot externa och interna intressenter.

 

Version: 2023-08-21

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy gäller för hela Blentagruppen och för oss är miljön ett viktigt och prioriterat område. Målsättning är att långsiktigt minska den negativa miljöpåverkan och att verka för en hållbar utveckling i samhället genom att arbeta med ständiga förbättringar inom alla led i verksamheten. Det är koncernledningen som är ansvarig för att miljöpolicyn blir förstådd och implementerad i organisationen.

 • Vi ska utveckla, producera och sälja produkter med hänsyn till miljö- och klimatpåverkan speciellt avseende ändliga naturresurser.
 • Vi ska förebygga föroreningar, sträva efter att minska energi- och vattenanvändning samt utsläpp av miljö- och klimatpåverkande ämnen, i relation till producerad volym.
 • Vi ska främja och uppmuntra miljömedvetande hos samtliga medarbetare genom utbildning och information.
 • Vi ska aktivt samarbeta med myndigheter, branschorganisationer, kunder, leverantörer och övriga intressenter för att söka nya och bättre lösningar för att minska negativ inverkan på miljön.
 • Vi ska efterleva lagar och förordningar samt andra krav som företaget berörs av och som kan relateras till våra miljöaspekter.
 • Miljö/klimathänsyn ska vara vägledande och vägas in i alla strategiska beslut på olika nivåer i företaget.
 • Vår miljöpolicy kommuniceras externt via våra hemsidor och ska öppet kommunicera frågor som berör miljöarbetet gentemot externa och interna intressenter.

 

Version: 2023-08-21